Pedagogische visie en visie op leren.

Onze Pedagogische visie

Wij beschouwen het opvangen, opvoeden en begeleiden van kinderen die aan ons worden toevertrouwd als onze kerntaak.

Wij willen dat kinderen zich welkom en gerespecteerd voelen en kunnen vertrouwen op hun leerkracht, zodat zij zich veilig en op hun gemak voelen in de groep.

Bekendheid met de vaste structuur en de grenzen die gesteld worden, zullen de zelfstandigheid van kinderen bevorderen, evenals de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling.

Wij stellen ons tot doel om:

  • Kinderen emotionele veiligheid te bieden
  • Kinderen gelegenheid te bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  • Kinderen gelegenheid te bieden voor het ontwikkelen van sociale competenties
  • Kinderen de kans te bieden om zich de normen en waarden van onze samenleving eigen te maken

Onze visie op leren

Kbs Jacinta valt onder het bestuur van de stichting INOS. Zij heeft als bestuur een aantal visies  geformuleerd. Visies die het kader aangeven waarbinnen de school zich ontwikkelt. Visies die richting geven aan ontwikkeling.

Het team van Kbs Jacinta heeft deze visie vertaald naar de eigen school. We geven in het onderstaande stuk dan ook telkens de visie van INOS (cursief) weer met daaronder de vertaling naar de visie van de Kbs Jacinta. Wanneer we de visie omschrijven is dat het uitgangspunt van waaruit we in de toekomst de praktische situatie gaan vormgeven. Het is datgene wat we graag willen realiseren. Wanneer je dingen wilt realiseren, zul je zien dat je tegen grenzen aan zal lopen. Grenzen op allerlei gebied. Denk hierbij aan grenzen door het gebruik van bepaalde methoden, grenzen doordat elke mens anders is, grenzen door de groepsgrootte, etc. Wanneer je tegen grenzen aanloopt, kan het zinvol zijn om hulp in te schakelen. Hulp aan een kind, hulp aan de leerkracht, hulp aan het team, etc.

Visie op leren

Leren en ontwikkelen vindt plaats in een uitdagende omgeving. Leren en ontwikkelen is gericht op de gehele ontwikkeling van de persoon binnen de kaders die zijn afgesproken. Leren en ontwikkelen heeft een resultaat. Omdat het om resultaat gaat horen er verplichtingen bij, het is niet vrijblijvend. Dit vraagt van de lerende om mede zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het gewenste resultaat. Leren en ontwikkelen dat verschillende vormen kent.

De uitgangspunten die wij hiervoor hanteren

De ontwikkeling van elk kind is uitgangspunt

De school is er voor het kind en niet andersom. De vraag van de individuele leerling is uitgangspunt van werken. Deze hulpvraag is van toepassing op elk kind, van hoogbegaafd tot een in zijn ontwikkeling bedreigd kind.

Wij houden hier binnen de jaargroepen rekening mee. Dat betekent dat we allerlei mogelijkheden aanbieden voor differentiatie binnen de leerstof van de eigen groep. Dat kan door gebruik te maken van de differentiatiemogelijkheden die de methoden bieden, zorg op maat te geven,  aan te sluiten bij het individuele niveau of tempo, kinderen naar ieders eigenheid te benaderen, etc.
In enkele gevallen kan het voorkomen dat we mogelijkheden voor differentiatie met leerlingen van de parallelgroep aanbieden.
Wanneer dit alles onvoldoende blijkt kan er, na overleg met het zorgteam en de ouder(s)/verzorger(s), incidenteel leerjaaroverstijgend gedifferentieerd worden binnen de eigen groep.

Het kind neemt mede verantwoordelijkheid voor zijn eigen leren

Elk kind is van nature leergierig. De school stimuleert deze leergierigheid door het kind mede verantwoordelijk te maken voor zijn leren en ontwikkelen. Vanuit het principe dat ieder kind graag en veel wil leren.

Wij verstaan hieronder dat kinderen, leerkrachten en ouders verantwoordelijk zijn voor het leer/ontwikkelproces. Alle geledingen, kinderen, leerkrachten en ouders zijn met elkaar verbonden en dragen elk op het eigen terrein zorg voor het maken van een goede school.

Een belangrijk aspect hierbij is zelfstandigheid. Wij willen zelfstandigheid in de breedste zin van het woord bevorderen. In praktisch opzicht, qua zelfredzaamheid en als aspect ter bevordering van een positief zelfbeeld.

Leren en organiseren gaan hand in hand

 De school bevordert de effectiviteit van leren door het inrichten van krachtige leeromgevingen. Het kind wordt in deze omgeving uitgedaagd tot samenwerken en samen leren. Een omgeving die motiveert, stimuleert en ondersteunt. Een omgeving die ruimte biedt aan talenten. Die het kind laat groeien tot een volwaardig mens met een eigen plek in de maatschappij. Een leeromgeving ook die aansluit bij de interesses en de leefwereld van het individuele kind. Een omgeving die verder gaat dan traditionele manieren van aanleren en onderwijzen.

Wij vertalen dit door de kinderen de gelegenheid te bieden om in alle veiligheid zijn/haar verhaal kwijt te kunnen. Wanneer kinderen de actualiteit inbrengen proberen wij deze te verbinden met de leerstof. Er is ruimte om binnen de rode draad van de methoden de aan de kinderlijke belevingswereld gekoppelde leerstof, op een aantrekkelijke wijze aan te bieden in de groep.

Een belangrijk onderdeel van een veilige leeromgeving vinden wij het bieden van een duidelijke structuur. Een duidelijk dagprogramma, heldere afspraken en regels, een doorgaande leerlijn, een ordelijke leeromgeving met normen en waarden. De leerkrachten zijn hierin een belangrijk rolmodel voor de kinderen.

Leren betekent ontwikkeling van de hele mens

Niet alleen maar hoofd, hart en handen. Maar ook ruimte voor behoeften, zoals nieuwsgierigheid, geborgenheid, plezier, passie en aandacht. Een ontwikkelingsklimaat met optimale groeikansen. Voor kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en ook voor de medewerkers.

Wij vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de gehele mens op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. Hierbij denken wij ook aan creativiteit in denken, het vinden van oplossingen en uitingen op alle muzische gebieden.

We denken ook aan sociaal gedrag in de brede zin van het woord. Respect hebben voor ieders eigenheid, veiligheid creëren, zorg dragen voor elkaar, goede omgangsvormen, etc.
Hiermee creëer je een grote mate van sfeer en veiligheid. Zorgen voor een grote mate van welbevinden, een open communicatie en een goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten en ouders, zijn absolute voorwaarden hiervoor.

Verschillende vormen van leren en ontwikkelen

Er is niet slechts één manier van goed onderwijs. Juist in het zoeken naar wat goed onderwijs is, schuilt de kwaliteit. Goed onderwijs sluit aan bij de vraag van ouders. INOS stimuleert daarom het nadenken over onderwijsconcepten. Concepten die zijn afgestemd op de kinderen, op de omgeving, op concurrerend aanbod in de regio, op maatschappelijke vragen. Concepten ook die beslist smaakmakend mogen zijn.

Wij vinden het belangrijk om een lerend team te zijn. Door zowel op individueel als op teamniveau te zoeken naar passende nascholing kunnen we het onderwijs optimaliseren. Om passend onderwijs voor ieder kind te realiseren gebruiken wij ook aspecten uit andere onderwijsconcepten. Alleen dan kunnen wij een optimale begeleiding bieden gericht op het individuele kind .Indien wij hier niet in slagen zoeken wij samen met de ouder(s)/verzorger(s) naar een school die beter aansluit bij de onderwijsbehoefte van het kind.