Zorg voor leerlingen

Op Kbs Jacinta werken we eraan om zo veel mogelijk passend onderwijs te bieden. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de verschillen tussen de kinderen. Als we de verschillen in niveau en behoeften erkennen, moet er in de klas iets mee worden gedaan.

Een kind heeft in alles wat het doet een bepaalde mate van betrokkenheid. Als het kind dingen moet doen die het (nog) niet kan, zal het slechts beperkt betrokken zijn bij het werk, de activiteit stoppen en ‘vluchten’ in andere activiteiten. Een kind doet graag iets wat het kan, maar als daarin na verloop van tijd geen uitdaging ligt of geen verdere ontwikkelingsmogelijkheden zitten, is de kans groot dat het verveeld / verzadigd raakt en eveneens op zoek gaat naar andere bezigheden. Het is dus de kunst om kinderen bezig te laten zijn met leeractiviteiten die ze aankunnen. Hierin moeten wel voldoende uitdagingen liggen om na afloop het gevoel te hebben succesvol iets verder gekomen te zijn. Pas dan is de betrokkenheid groot en is de leeropbrengst optimaal.

Door gerichte nascholing bekwamen de leerkrachten zich in organisatieverbetering van de zorgverbreding op groepsniveau. Dit betekent dat de leerkrachten in de groep meer mogelijkheden krijgen om kinderen extra individuele hulp te bieden. Op onze school maken we gebruik van de effectieve instructie en zelfstandige werkvormen. Ook wordt gewerkt met extra verrijkingsstof voor kinderen die meer aankunnen. Zij kunnen hierbij op verschillende manieren werkzaam zijn: individueel, in tweetallen of in groepjes. Ze mogen elkaar helpen.

In de groepen 1, 2 en 3 maken we daarmee al een begin door o.a. het geven van ruimte voor initiatieven van kinderen, het bieden van uitdagende activiteiten, het verrijken van de leeromgeving met levensecht materiaal en het verbreden van spelactiviteiten naar leeractiviteiten waarbij rekening wordt gehouden met de onderlinge verschillen tussen de kinderen. Het werken in hoeken gebeurt dagelijks en regelmatig bepalen speciale thema’s de activiteiten. De groepen 4 t/m 8 werken we met een gedifferentieerd leerstofaanbod behorende bij de methodes. Aan de instructietafel krijgen kinderen de extra hulp die nodig is. Tegelijkertijd werken de andere kinderen zelfstandig door aan een taak.

Het zorgteam

Het interne zorgteam van onze school bestaat uit de intern begeleider (IB) Nicolette Arets en de directeur Lia Vermeulen. Samen overleggen zij hoe zorgleerlingen het meest gestructureerd en doeltreffend geholpen kunnen worden. Om die leerlingen in beeld te krijgen, is een goede registratie van de vorderingen noodzakelijk. Op de eerste plaats gebeurt dit door gegevens die de groepsleerkracht verkrijgt uit observaties en methode gebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we in alle groepen toetsen van het CITO Leerlingvolgsysteem. Het interne zorgteam heeft inzage in de leerlinggegevens van alle groepen.

Groepsbesprekingen

Twee keer per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats tussen leerkracht en IB. Tijdens deze besprekingen komt niet alleen de groep in zijn geheel aan bod, maar ook de leerlingen die meer zorg behoeven. Samen bekijken we hoe de leerkracht één leerling of een groepje leerlingen binnen de groep extra kan ondersteunen. De leerkracht beschrijft deze ondersteuning in het groepsplan of in een individueel handelingsplan. Wanneer een individueel handelingsplan wordt opgesteld, worden ouders hiervan op de  hoogte gebracht. Een groepsleerkracht kan op elk tijdstip van het jaar een aanvraag voor zorgverbreding bij het zorgteam indienen. Na bespreking van deze aanvraag in het intern zorgoverleg maakt het zorgteam met de aanvrager concrete afspraken voor extra begeleiding binnen de groep of voor een andere vorm van hulp.

Remedial teaching

Mocht extra begeleiding binnen de groep niet voldoende effect hebben dan wordt de leerling opnieuw besproken in het interne zorgteam en bestaat de mogelijkheid voor een periode remedial teaching. Deze ondersteuning kan individueel of groepsgewijs worden geboden en zowel binnen als buiten de groep plaatsvinden. Ook deze hulp wordt beschreven in een handelingsplan en gemeld aan de ouders. Handelingsplannen gelden altijd voor een periode van ongeveer zes weken. Aansluitend vindt een evaluatiegesprek plaats tussen de leerkracht en de RT.

Regelmatig vinden er oudergesprekken plaats. Daarnaast kunnen ouders die vragen hebben over de extra begeleiding altijd contact opnemen met de groepsleerkracht of iemand van het intern zorgteam. Ook het bijwonen van de remedial teaching is mogelijk.

Externe ondersteuning

Het interne zorgteam heeft regelmatig contact met een vaste schoolbegeleider en een leerkracht van het speciaal basisonderwijs, de collegiale consultatiegever (CC) genoemd. In het overleg met deze externe deskundigen worden o.a. die zorgleerlingen besproken van wie ondanks alle geboden hulp de gewenste resultaten uitblijven. Dit kan resulteren in een klassenobservatie door de CC of incidenteel in een advies voor een psychologisch – en/of didactisch onderzoek. Voor een extern onderzoek wordt vooraf altijd toestemming gevraagd van de ouders. Aan de hand van de uitslagen van de observaties en/of het onderzoek worden begeleidingsadviezen gegeven voor ouders en school.

Centrum voor Jeugd en Gezin

De school-CJGer is als aanspreekpunt aanwezig binnen de Bredase scholen om vragen van ouders, leerkrachten en kinderen te beantwoorden. Mevrouw Lesley Feskens is de school-CJGer op Kbs Jacinta.
U kunt bij haar terecht met al uw vragen rondom opvoeden en opgroeien en alles wat daarbij komt kijken. Soms kan zij u met tips of folders op weg helpen. Als het nodig is, wijst zij u de weg naar de juiste hulp of begeleiding.
Binnen de school wordt nauw samengewerkt met de intern begeleider.
De school-CJGer is er ook voor vragen van sporttrainers, medewerkers kinderopvang, kortom voor alle professionals en vrijwilligers die op wijkniveau betrokken zijn bij kinderen.

Lesley houdt 2 keer per maand een inloopspreekuur op school. De data staan op de schoolkalender. Voor afspraken buiten het spreekuur is Lesley te bereiken op onderstaand mailadres en telefoonnummer.

e-mailadres: lesley.feskens@cjgbreda.nl
mobiel: 06-51202213
Werkdagen: ma/di/wo/do
Algemeen telefoonnummer CJG: 0800-4440003

 

Lesley Feskens, school-CJGer
Breda District Zuid-Oost (Bavel, Ulvenhout, Blauwe Kei, IJpelaar)