Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad (MR) is wettelijk verplicht voor iedere basisschool. Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (www.infowms.nl).

In de MR praten vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van leerkrachten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school.

Samen vergaderen zij over onderwerpen zoals het schoolplan, de schoolgids, het vakantierooster enz. De MR is bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie of de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van INOS). Voor een aantal beslissingen is instemming van de MR nodig.

De MR is denktank, kritisch volger van de schoolleiding, en vertegenwoordiger van de achterban.

Wie zijn wij?

De MR van onze school bestaat uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten. De leden worden gekozen door de achterban, die zij vertegenwoordigen. Ieder lid wordt gekozen voor een periode van vier jaar.

Namens de ouders hebben zitting:
  • Auke Deunk, voorzitter
  • Judith Janssens
  • Katja Jongen
Namens de leerkrachten hebben zitting:
  • Matthé Marijnissen, secretaris
  • Jonna Rijnties
  • Elisa Wiegerink

Aanpak

De MR van Kbs Jacinta vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. Na eventuele aanpassingen en goedkeuring worden de notulen van de vergadering aan alle ouders als bijlage meegestuurd met het weekjournaal. Het jaarverslag van het afgelopen schooljaar wordt in september van het nieuwe schooljaar met een nieuwsbrief meegestuurd.

De directie kan uitgenodigd worden om bij de vergadering aanwezig te zijn om vragen te beantwoorden of toelichting op een bepaald onderwerp te geven, denk bijvoorbeeld aan de begroting of de managementrapportage. Het kan natuurlijk ook zijn dat de directie in de vergadering iets wil inbrengen. De MR ontvangt van de directie tijdig alle informatie die nodig is bij het bespreken van een onderwerp. De MR ontvangt in elk geval de begroting, de managementrapportage, het schoolplan en de jaarrekening.

Voor algemene info en het Jaarplan 2018-2019 klikt u hier.

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar, maar kunnen voor een deel besloten zijn. U bent als toehoorder welkom.

Meer info en contact

Voor meer informatie over medezeggenschap op scholen kunt u terecht op de website www.infowms.nl

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen  via kbsjacinta_mr@inos.nl. Uiteraard kunt u ook een van de leden persoonlijk benaderen.