Oudergesprekken

Oudergesprekkencyclus en  Rapportencyclus

Aanleiding
Sinds twee schooljaren organiseren wij bij aanvang van het schooljaar de zogenoemde kennismakingsgesprekken. Een avond waarop de ouders de leerkrachten informeren over hun kind(eren). Vanuit de goede ervaringen met deze wijze van met elkaar praten over het kind, is de behoefte ontstaan de huidige gesprekkencyclus met ouders (en daaraan gekoppeld de rapportencyclus) te heroverwegen.

Doel
We willen een gesprekkencyclus waarbij er sprake is van een meer gelijkwaardige wisselwerking wat betreft het geven van informatie en het stellen van vragen. Met andere woorden: we zoeken naar een manier waarbij de leerkrachten niet vooral ‘zender’ en de ouders ‘ontvanger’ zijn van informatie.
Tevens willen we een rapportencyclus die ondersteunend is aan deze gesprekkencyclus.

Wat betekent dit voor de praktijk?
Er zijn drie ouderavonden en worden de oudergesprekken als het ware losgekoppeld van de rapporten; aan het moment waarop de rapporten mee naar huis gaan zit niet automatisch een oudergesprek gekoppeld.
– Het kennismakingsgesprek aan het begin van schooljaar (augustus/september, afhankelijk van de vakantiespreiding). U vertelt als ouder(s) over uw kind(eren) en op die manier ontvangen de leerkrachten heel bruikbare informatie (naast de overdracht van de vorige leerkracht) om uw kind(eren) nog beter te begeleiden. Tevens is dit een goed moment om kennis te maken.

– Een gesprek over de sociaal/emotionele ontwikkelingen in november. Hierbij is Zien!, ons leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, een belangrijke bron van informatie. Ook is er gelegenheid om de cognitieve ontwikkeling te bespreken.

– In februari, na de afname van de toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS), krijgen de kinderen hun eerste rapport mee naar huis. Samen met de resultaten op de methodegebonden toetsen zijn de LVS-toetsen een belangrijke bron voor het rapport.

– Een derde gesprek in april. Rond half april wordt u weer uitgenodigd voor een ouderavond.  Tijdens dit gesprek zal de totale ontwikkeling van uw kind met u besproken worden.

– Aan het eind van het schooljaar ontvangen de kinderen hun tweede rapport. Dit is wederom na afname van de LVS-toetsen.

Uiteraard is het altijd mogelijk om tussendoor een afspraak te maken met de leerkracht van uw kind. U mag er ook vanuit gaan dat wij contact met u  opnemen wanneer wij vinden dat dit nodig is. Een ‘extra’ gesprek kan dus van beide kanten geïnitieerd worden.

De rapporten-/oudergesprekkencyclus gaat er in schema als volgt uitzien:

Uitzonderingen:

De ouders van leerlingen uit groep 8 hebben naast een ouderavond in april een adviesgesprek (vóór de open dagen VO).*

Voor de ouders met een leerling in groep 7 komt er een extra gesprek bij n.a.v. de entreetoets. Deze ouderavond, waarbij een preadvies gegeven wordt, zal aan het eind van het schooljaar plaatsvinden.*

*Bij beide gesprekken zijn de kinderen ook uitgenodigd!