Ziekte & verlof

Ziekmeldingen kunt u vanaf 8.00u telefonisch aan ons doorgeven (076-5650261).

Bijzonder verlof

Bijzonder verlof kunt u ruim van te voren aanvragen door middel van een speciaal formulier. U kunt dit formulier afhalen bij de balie. Voor het toekennen van verlof geldt een aantal regels:

In de voorkomende gevallen kan extra verlof worden gegeven voor de hierna genoemde periode:

 • Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag (de dag van de werkelijke verhuizing)
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: geen maximale termijn.
 • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad;
  • In Nederland maximaal 1-2 schooldagen.
  • In het buitenland maximaal 5 schooldagen.

In te leveren bewijs: bijv. een trouwkaart of kopie van de trouwkaart

 • Bij ernstige, levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: geen maximale termijn

Soort bewijs: doktersverklaring waaruit ernstige ziekte blijkt

 • Bij overlijden van bloed- of aanverwant:
  • In de 1e graad maximaal 5 schooldagen
  • In de 2e graad maximaal 2 schooldagen
  • In de 3e en 4e graad maximaal 1 schooldag
  • In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen

Soort bewijs: rouwkaart

 • Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag
 • Voor ander naar het oordeel van de directeuren/leerplichtambtenaren gewichtige omstandigheden: geen maximale termijn vastgesteld.

Vanwege het beroep van één of beide ouders kan extra verlof gegeven worden, bijvoorbeeld:
kermisexploitanten, camping- en strandtent-exploitanten, ijssalons, tuinders en agrariërs afhankelijk van de gewassen.
Uitzonderingsgevallen uitsluitend met een werkgeversverklaring.

Bij het aanvragen van verlof geldt het volgende:

 • Verlofaanvragen dienen schriftelijk en ten minste zes weken van tevoren bij de directeur/leerplichtambtenaar te worden ingediend. Indien deze termijn niet is aangehouden, moet door de aanvrager worden geargumenteerd waarom dit niet is gebeurd.
 • Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof (bijv. voor- of achteraf tonen van bepaalde bescheiden)
 • De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden gemotiveerd door directeur/leerplichtambtenaar.
 • Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden
 • Alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk te worden vergezeld van bewijsmiddelen.

Verlof voor religieuze doeleinden

Volgens de Leerplichtwet dient een verlofaanvraag op religieuze gronden, beschouwd te worden als een mededeling van de ouders(s)/verzorger(s) aan het hoofd van de school. Er is dus geen sprake van het al of niet verlenen van verlof door het hoofd van de school of leerplichtambtenaar, een mededeling volstaat.

Let op:
Het offerfeest 1 dag verlof op de dag van het feest (het feest kan 3 dagen duren, maar de imam laat weten dat leerplichtige kinderen het feest ook alleen de eerste dag kunnen vieren en daarna weer naar school kunnen gaan).
Het Suikerfeest 1 dag verlof op de dag van het feest.
Carnaval is geen religieuze feestdag.
De exacte data van de Islamitische feestdagen zijn pas kort voor de viering bekend en verschillen per land, dit in verband met de stand van de maan in de diverse thuislanden.
Wanneer er vooraf geen melding wordt gedaan, wordt het verzuim als ongeoorloofd aangemerkt.

Geen verlof

In de volgende gevallen wordt zeker géén extra verlof gegeven:

 • Familiebezoek buitenland
 • Goedkope tickets in het laagseizoen
 • Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode
 • Vakantiespreiding in den lande
 • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Eerder vertrek of later terugkomst in verband met verkeersdrukte
 • Samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan
 • Kroonjaren
 • Klimatologische omstandigheden
 • Wereldreizen of sabbaticals